Bærekraftsstrategi

Vår bærekraftstrategi skal synliggjøre selskapets satsing og målsetninger innenfor miljø og fiskevelferd, ringvirkninger, arbeidsmiljø og økonomisk lønnsomhet. Selskapets lokaliteter og driftsregime skal sertifiseres i Global G.A.P., og vi er pådriver for at også torskeoppdrett skal sertifiseres etter ASC-standarden.

I visjonen vår; «Vi skaper varige verdier langs kysten – på torsken og naturens premisser», har vi uttalt et ansvar for å inkludere og involvere lokalsamfunnene der vi har aktivitet. Dette gjelder hele verdikjeden, også sysselsetting og leverandørtjenester i et langsiktig perspektiv.

Driften skal ivareta torskens velferd igjennom hele sitt liv, fra egg til slakt…

…dette krever at fisken tas godt vare på i yngel- og settefiskstadiet.

Driften skal ivareta torskens velferd igjennom hele sitt liv, fra egg til slakt. Dette krever at fisken tas godt vare på i yngel- og settefiskstadiet.

For å lykkes med bærekraft skal vi bidra til økt åpenhet, kunnskap om næringen og innsikt i selskapet blant kunder, lokalbefolkning og politikere. Vi skal også være en pådriver for at våre leverandører oppfyller våre forventninger knyttet til bærekraft.

Mange av FNs bærekraftsmål er relevant for oppdrettsnæringen, og i KIME Akva er det vedtatt å vektlegge spesielt følgende mål:

Bærekraftsmål 2: Utrydde sult. Ikon.

Utrydde sult

Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Ikon.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn. Ikon.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon. Ikon.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftsmål 14: Livet i havet. Ikon.

Livet i havet

Global G.A.P

Global G.A.P er en internasjonal standard som sikrer at mat produseres på en bærekraftig og sikker måte. Standarden regulerer at ansatte jobber på en sikker måte, har trygge sosiale rammer, at fisken er sikret god velferd gjennom hele livsløpet og at produksjonen gir minst mulig miljøavtrykk.

Sertifikat for Global GAP

Bærekraft, HMS og mattrygghet innenfor havbrukssektoren blir stadig viktigere. Som Global G.A.P. sertifisert virksomhet etterstreber vi bærekraftig oppdrett utover de offisielle forskriftene. Vårt kvalitetssystem blir årlig revidert og verifisert for å oppfylle kravene i standarden.

Vi drifter med helelektrisk arbeidsbåt og lokalitet Forså er koblet opp med strømkabel fra land.

Vi drifter med helelektrisk arbeidsbåt og lokalitet Forså er koblet opp med strømkabel fra land.