Avlsprogrammene

Mens avl for oppdrett av laksefisk har passert elleve generasjoner, er avl av torsk nå i sin 6. og 7. generasjon. Avl av torsk utføres både av Nofima i Tromsø og Havlandet Marin Yngel i Florø.

Avl er et svært effektivt verktøy for å forbedre produksjonsegenskapene til oppdrettsfisk og dermed økonomien i oppdrett. Det nasjonale avlsprogrammet for torsk ble derfor startet i 2002. Programmet drives av Nofima på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, og har som mål å avle fram en oppdrettstorsk som har bedre vekstegenskaper enn villtorsk og som har høyere resistens mot viktige fiskesykdommer.

Torskeavlsprogrammet driver en kombinert familie- og individbasert avl. Dette er en svært effektiv metode, som bygger på at fisk produserer et stort antall avkom, og som gjør det mulig å drive effektiv avl på egenskaper som er vanskelig eller umulig å måle på fisk som skal benyttes videre i avlen.

Torskens genom (totale arvemateriale) er nå også kartlagt. Det åpner for utvikling av nye og mer effektive avlsmetoder, der en kan velge ut de best egnede stamfiskene ved å analysere fiskenes arvemateriale. Slike metoder forventes særlig å gjøre avlen på sykdomsresistens langt mer effektiv, og de vil kunne gjøre kostbare og velferdsmessig ugunstige smitteforsøk overflødige.

Den avlsmessige framgangen når det gjelder vekst er på i underkant av 10 % per generasjon. Den neste generasjon avlstorsk er forventet å vokse 35 – 40 % raskere enn villtorsk (kilde: Nofima, upublisert).

Mer informasjon om avlsprogrammet og hvordan dette har endret forutsetningene for torskeoppdrett, finnes blant annet på Nofimas nettsider.

FoU-prosjekter

KIME Akva er involvert i mange forsknings- og utviklingsprosjekter for å øke kunnskapsgrunnlaget for produksjonsoptimalisering, biosikkerhet og risikostyring med hensyn til naturmangfold. Selv om den biologiske forutsetningen for torskeoppdrett er god, er det flere forhold vi søker svar på som kan gi muligheter for næringen.

Forskning som har forvaltningsmessig betydning og viktighet, gjøres sammen med etablerte og anerkjente forskningsinstitusjoner, som Havforskningsinstituttet, Akvaplan-niva og Nofima. Forskningen blir publisert og kan inkluderes myndighetenes arbeid med regulering av næringen. Noen av de pågående FoU-prosjektene er:

(Havforskningsinstituttet, Universitetet i Tromsø og KIME Akva)

Etablere protokoller for å trygt produsere steril settefisk av torsk (Nofima)
Kjønnsselektere basert på ultralyd i tidlige stadier og på sjø – skille hanner og hunner (Nofima).

Forstå risiko for smitte av sykdom mellom villfisk og oppdrettsfisk (Veterinærinstituttet, UIT med flere.)

Restråstoff – sikre anvendelse av hele fisken (Nofima, Codcluster med flere).

Program for å få oppdrettstorsk inn i sushi-markedet.